Polisförbundet ett yrkesförbund för poliser

Från BLÅLJUS
som pruduceras av Polisförbundet i Stockholm har vi lånat in nedan artikel som även gäller för Bergslagen:

 

Vissa blir polis med LÅN – andra med LÖN
Polisförbundet har länge flaggat för de många tomma utbildningsstolarna på polisprogrammen, men arbetsgivaren har inte lyssnat, varit trygga med det höga antalet sökanden och blundat för det faktum att långt ifrån alla sökanden klarar antagningskraven till polisyrket.
Nu, och sedan några år, har Polismyndigheten tvingats till insikt och i "poliskrisens" anda skapat ett flertal alternativa nöd-vägar in till polisyrket.
Det handlar förstås om att fylla polis-kvoten år 2024.
Men vilken RÖRA Polismyndigheten skapat – genom att erbjuda "gratis" polisutbildning (dvs med lön) till redan anställda och andra .... man avser anställa.
Arbetsgivarens olika spår till polisyrket (vid sidan om traditionell polisutbildning)

Funktionsinriktad utbildning, fpu
Lämpliga, redan anställda inom en verksamhet där polisiär kompetens efterfrågas erbjuds ett snabbspår till att bli polis – med bibehållen lön. Efter godkänd aspirant/utbildning återgår de till "sin verksamhet".

Externa rekryteringsspår:
Polismyndigheten söker med avsikt att rekrytera
- personer med specifik kompetens (som polisen är i behov av med/eller utan akademisk bakgrund) alternativt
- personer med intresse och lämplighet för specifikt ingripandeverksamheten (frågan ligger ännu i sin linda)

Externa rekryteringar:
Lämpliga civila anställs vid Polismyndigheten med en grundlön (som i Bergslagen 2021, där poliselev fick ingångslön vid skolstart på 32 500kr.

Att redan anställda poliser (som också har annan akademisk utbildning) har betalat (dvs studielån) för sin polisutbildning men ändå har lägre ingångslön än de som anställs via olika alternativa spår, "snabba"/"långsamma", är förstås en odemokratisk röra utan dess like.

Frågan som uppstår är förstås "Vem vill bli polis genom de traditionella polisprogrammen?"

2021-04-08
Utveckling av antalet anställda poliser sedan Region Bergslagen bildades, visas i Polismyndighetens personalstatistik som nu "två dagar" efter redovisningen för februari, nu redovisas för mars 2021.

Region Bergslagen har sedan starten 2015
ökat antalet poliser med +102, (+7%).

I januari 2015, fanns det 1396 poliser i Bergslagen, medan det i februari 2021 finns 1498 poliser i Bergslagen. Av dessa 1498 är 61 under utbildning. Tillväxtmålet är 1841 poliser till 2025. Resterande ökning för att nå mål är därför just nu 343. 
Antalet civilt anställda i Bergslagen är nu 686 och har under samma tid
ökat i antal civilt anställda med +364, (+113%).

2021-04-06
Utveckling av antalet anställda poliser sedan Region Bergslagen bildades, visas i Polismyndighetens personalstatistik som nu redovisas för februari 2021.

Region Bergslagen har sedan starten 2015
ökat antalet poliser med +100, (+7%).

I januari 2015, fanns det 1396 poliser i Bergslagen, medan det i februari 2021 finns 1496 poliser i Bergslagen. Av dessa 1496 är 61 under utbildning. Tillväxtmålet är 1841 poliser till 2025. Resterande ökning för att nå mål är därför just nu 345. 
Antalet civilt anställda i Bergslagen är nu 677 och har under samma tid
ökat i antal civilt anställda med +355, (+110%).

Ett seminarium om hur stora samhällsförändringar påverkar brottsutveckling och brottsbekämpning.

SVENSKA DAGBLADETS Ledarredaktions PODD:
Så hanterar vi hoten mot poliser
Polisförbundets nationella huvudskyddsombud Patrik Danielsson, beskriver utvecklingen ur polisers perspektiv och pekar bland annat på politikens problem att komma tillrätta med utvecklingen.
 

Polisförbundets kongress 2020

Den 23 september inleddes Polisförbundets kongress i digital form.
Inrikesministern Mikael Damberg inledningstalar efter att Lena Nitz har öppnat kongressen.
Mikael Damberg betonar vikten av att löner för poliser sätts i dialog mellan parterna. Han avslutade med att säga "de frågor ni driver är viktiga inte bara för era medlemmar utan också för alla medborgare".
Den 24 september fortsatte kongressen och den inleddes med besök av Klas Friberg och vår rpc Anders Tornberg. Hot, problem och möjligheter berördes.
Kongressen avslutades av statsministern som såg fram mot ett fortsatt samarbete med Polisförbundets medlemmar.

Polistidningen 20200903 Polistidningen 20200903


Det finns ingen fastställd definition av yttre tjänst, och det figurerar olika siffror när det gäller storleken på den yttre personalresursen. Ibland räknar man bara dem som är anställda inom BF-IGV, vilket är drygt 7 000. Men Polismyndigheten har också en bredare definition som ska fånga in poliser som har yttre tjänst i andra verksamheter. Enligt myndigheten är den siffran hemlig, men Polistidningen har fått ut den efter att ha överklagat och fått rätt i kammarrätten.

Enligt denna bredare definition var 9 049 poliser anställda i yttre tjänst i december 2019. Då ingår även till exempel gränspoliser, trafikpoliser, sjöpoliser och polisaspiranter (se hela listan i faktarutan).  Antalet anställda i yttre tjänst har ökat något sedan 2018, men är fortfarande lägre än 2015 då motsvarande siffra var 9 226. 

JO riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att inte ha följt beslut från Statens överklagandenämnd.
Sammanfattning
JO behandlar i beslutet hur Polismyndigheten hanterat två beslut från Statens överklagandenämnd (SÖN) där nämnden undanröjt Polismyndighetens beslut som fattats i samband med att myndigheten sökte chefer till Nationella operativa avdelningen (NOA).
JO uttalar att det är av grundläggande betydelse att en beslutsmyndighet respekterar och rättar sig efter det som en överinstans har bestämt. Enligt JO har beslutsmyndigheten en principiell skyldighet att tolka och tillämpa överinstansens beslut på ett lojalt sätt.
I beslutet konstaterar JO att Polismyndigheten i de granskade fallen inte lojalt följt överinstansen SÖN:s beslut och rättat sig efter vad nämnden har bestämt.

Enligt JO kan det inte accepteras att en myndighet sätter sig över en överinstans avgörande på det sätt som Polismyndigheten har gjort. Genom sitt agerande har Polismyndigheten inte bara satt en grundläggande förvaltningsrättslig princip ur spel utan också omintetgjort effekten av SÖN:s kontroll av att myndigheter följer regeringsformens krav på saklighet vid statliga anställningsbeslut.
Polismyndigheten får allvarlig kritik för sitt agerande.
Ladda/klicka ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)


651 antogs och 611 påbörjade utbildningen till vårens polisutbildning med 1020 beställda platser.

”Att så få klarat antagningen till polisutbildningen är djupt oroande med tanke på den polisbrist vi har”, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande. Nu måste stora satsningar göras för att höja utbildningens och yrkets attraktivitet.

När blir den regionala förhandlingen om lön enligt RALS 2019 klar?

Publicerat fredag 15 februari 2019
664 kvar på polisutbildningen.
Tre veckor efter terminsstart har landets polisutbildningar redan tappat 107 av de 771 nya polisstudenter som antogs.
Därmed blir det en stor utmaning att nå en ökning av antalet poliser de kommande åren!
 

Plan för tillväxt i Bergslagen 2019-01-16

I Bergslagen har en beredning genomförts om hur den politiska visionen blir för oss om Polismyndigheten växer till 40 000 anställda.
Genom att utgå ifrån nuvarande tilldelning av polisaspiranter, prognos för volymer till polisutbildningen samt prognostiserad naturlig avgång, kan en rent matematisk beräknad tillväxt av poliser för regionen uppskattas enligt nedan:

2019   +60
2020   +60    
2021   +60    
2022   +60   
2023   +70   
2024   +70   
Summa +380
   

Tillväxtplanen hanterar inte ersättningsrekryteringar utan utgår ifrån att dessa genomförs om de bedöms nödvändiga och sker parallellt med tillväxten.

Polismyndigheten har nu beslutat att från och med 2020, skall 2040 poliser per år utbildas för en nationell föredelning.

Polisförbundet beräknar att vi med nuvarande takt, som poliser lämnar yrket, behöver få ca 130 poliser till Bergslagen varje år, för att kunna uppnå denna nettoökning på 380 poliser under 2024.

Nedan var publicerad på SVT 2019-01-23
Enligt Polisförbundet har antalet poliser per invånare sjunkit de senaste åren. Nu utbildas fler, men enligt rikspolischefen lär det dröja ett par år innan någon skillnad märks.
-Det tar 2,5 år att utbilda en polis, däremot har vi anställt betydligt fler civilanställda som också kan hjälpa till i det brottsbekämpande arbetet med olika specialistkunskaper. Vi har fått mer tillskott den senaste tiden, säger Anders Thornberg till SVT.

Blåljus har lyft in artikeln från Dagens Juridik om Sverges postion för polistäthet inom EU. Där kan vi konstatera att Sverige har en låg placering av antal poliser per invåndare. 203 poliser per hundratusen invåndare i Sverige medan genomsnitt i EU är på 318 poliser per hundratusen invånare.

När vi tittar vidare på hur det ser ut för region Bergslagen hamnar vi på 160 poliser per hundratusen invånare. 

Till våren startar två nya polisutbildningar i Malmö och Borås. Men det totala antalet utbildningsplatser kommer vara lägre än i höstas.

Polismyndigheten har sedan tidigare tagit beslut om att 1020 nya studenter skulle antas till polisutbildningarna som börjar i januari 2019. Men så många kommer inte komma in, och nu har polisen beställt färre utbildningsplatser: 750 stycken. Det blir 30% minskning av platserna på Polishögskolorna 2019

Länk till intervju med Stefan Wehlin som är gruppchef på polisens HR-avdelning 

Antalet poliser i riket

2014 fanns det 20 051 poliser och i oktober 2018 finns det 19 100 poliser vilket blir en reducering med 951 poliser under de senaste fyra åren som gått. Det verkar var något som inte stämmer  i retoriken från ansvarig minister!

För region Bergslagen så är vi -52 poliser nu i oktober 2018 jämfört med december 2017 och -60 poliser jämfört med december 2015.


Kan en polis få delpensionera sig?

Efter att en polisman fyllt 61 år kan arbetsgivaren bevilja en ansökan om delpension. I Bergslagen var det i höst 17 poliser som ansökte om att få gå ned i arbetstid genom att få delpension. Flera av de som ansökt har tjänstgjort som poliser i mer än 40 år.

Arbetsgivaren beviljade av dess 17 ansökningar, 5 poliser att få delpension med 20 procent. Knappt var tredje ansökan om att få gå ned i arbetstid är därmed beviljad att börja gälla från och med 2019.

Som jämförelse så var det i region Stockholm nu i höst 54 poliser som ansökte och 21 som bevljades delpension 39 procent beviljades därmed delpension i region Stockholm medan bara 30 procent av poliserna i region Bergslagen beviljades.

Under tiden 2018-11-05 till 2019-04-21 har vi inom region Bergslagen fått x antal polisaspiranter som under denna tiden får en lön på 15.000 kr per månad.

Vid 15000 kr i lön per månad får du behålla 12039 kr efter skatt om du bor i Örebro.
Kronofogden anger att efter kostnad för boende så skall ett normalbelopp för vuxen vara kvar på 4814 kr  per månad. Riksgenomsnitt för att hyra 70 kvm är 6440 kr

Om resterande 785 kr inte räcker till nedan, bör utrymme finnas för få försörjningsstöd hos respektive kommun.

Utöver detta anger kronofogden att du kan får tillägg enligt nedan
Det kan till exempel vara:
Familjens kostnader för medicin och läkarbesök. Tillägg kan endast göras upp till högkostnadsskyddet. Sjukdomsrelaterade kostnader som inte omfattas av högkostnadsskyddet  kräver läkarintyg. Alternativmedicin ingår inte.

Resor till och från arbetet.
Kostnader för barnsomsorg.
Kostnader för umgänge med barn som inte bor hos dig men som du är försörjningsskyldig för. Du kan få ett tillägg med 40 kronor per dag och barn som barnet vistas hos dig.
Underhållsbidrag som du betalar direkt till den andre föräldern eller till barnet om det är över 18 år.
Vissa kostnader för specialkost. En förutsättning är att du kan visa läkarintyg.
Glasögon. En förutsättning är att du kan visa intyg och kostnadsförslag.
Omfattande tandvård. En förutsättning är att du innan behandlingen inleds kan visa ett intyg från tandläkaren om att behandlingen är nödvändig, hur stor den totala kostnaden är och vilken andel du själv ska betala, hur du ska betala samt att behandlingen är det billigaste alternativet.

Allt fler poliser tvingas arbeta ensamma – samtidigt som hot och våld ökar. För att få ett stopp har Polisförbundet gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Länk till Radio P4 Värmland den 5 oktober

 

– Problemet är väldigt stort. I grunden handlar det om underbemanning som tvingar oss att jobba på ett annat sätt. Nu sker ensamarbete som är hotfullt för den enskilde polismannen, säger Patrik Danielsson, regionalt huvudskyddsombud på Polisförbundet i Region Bergslagen. 
Över hela landet har ensamarbetet inom polisen ökat – samtidigt ökar  våld och hot mot poliser. Det finns hundratals tillbudsrapporter som styrker detta enligt facket.
Polisförbundet har påtalat problemen för sin ledning men menar att det inte händer något. Därför gör man nu en anmälan till Arbetsmiljöverket och ber dem att ingripa och sätta stopp för det farliga ensamarbetet. 
Ett problem som beskrivs är att en polispatrull allt oftare består av en person. 
– I ett lokalpolisområde kan man till exempel bemanna en patrull med poliser som utgår från två olika ställen och som sen ska sammanstråla för att bilda patrull men under tiden är man ju ensam om man under den tiden tvingas ingripa mot något. 
Enligt Patrik Danielsson finns problemen över hela landet och i Värmland.
– I glesbygd med dålig bemanning löper man större risk att mötas av hot och våld eller att man helt enkelt inte vågar ingripa. Vilket är oerhört allvarligt när det kommer till rättssäkerheten.
En annan följd av underbemanningen är att myndigheten anställt fler civilpoliser. 
– Det har stor betydelse – när de som inte är poliser används i uppgifter som tenderar till att vara inom det polisiära segmentet. Då kommer farlighetsaspekten in när man inte har rätt utbildning, utrustning eller rättsliga lagstöd för att hantera sådana situationer. Det kan få svåra följder.  

Kongress 2018
I år hålls kongressen i Örebro. 123 ombud representerar våra medlemmar från hela landet. 
Tid: 25-27 september

Plats: Conventum, Örebro
Följ vad som händer
Vi kommer att livesända från kongressdagarna på vår webbplats och i sociala kanaler. 


Tisdag 25 september
11.30 Drop-in lunch.
12.30 Kongressen inleds.
Kvällen avslutas med bankettmiddag och underhållning.


Onsdag 26 september
08.30 Förhandlingarna startar.
Torsdag 27 september
08.30 Förhandlingarna startar.
15.00 Kongressen avslutas. 

2018-08-31
Den 30 augusti genomfördes Polisens dag för första gången. Polisförbundet centralt med företrädare för regionerna fanns under dagen på Sergels Torg. En uppvaktning gjordes på Rosenbad hos ansvarig minister och kl 16-17 debatterade de ansvariga från s och m polisfrågor inför publik!

2018-08-15
Polistätheten sjunker i regionen
Polistätheten har sjunkit från 161 poliser till 156 poliser per 100 000 invånare i polisregion Bergslagen. Samtidigt säger 95 procent av tillfrågande kommunalråd i regionen att det behöver fler poliser. Det kommer att krävas en rad åtgärder för att komma tillrätta med de problemen som följer i polisbristens spår. 
Möjligheten att kunna röra sig fritt i samhället utan att känna oro för att bli utsatt för övergrepp eller våld är ett mått på ett samhälles välfärd. Ska människor vittna och berätta om brott så måste de känna tillit till polisen. Allmänheten måste också känna sig trygga i att polisen kommer när man ringer, att brott utreds och också klaras upp.
Skickliga och engagerade poliser är därför en nyckelfaktor för ett tryggt samhälle. Men dåliga arbetsvillkor i kombination med alltför låga löner har lett till många polisavhopp de senaste åren vilket medfört att poliskåren dräneras på erfarenhet och kompetens.
Polisförbundet har nu gått igenom den senaste statistiken på länsnivå för att ta fram siffror på hur polistätheten förändrats i de olika polisregionerna. I Sverige har antalet poliser som är anställda ute i regionerna minskat från 186 poliser per 100 000 invånare vid utgången av 2015 till 178 poliser per 100 000 invånare i september 2017. I region Bergslagen har polistätheten sjunkit från 161 poliser till 156 poliser per 100 000 invånare under perioden (nyare befolkningsstatistik på länsnivå finns ännu inte).
Det är en allvarlig utveckling som måste brytas. Med färre poliser riskerar otryggheten i samhället att öka. Minskningen av antalet poliser påverkar också enskilda poliser. Många av våra medlemmar vittnar om de utmaningar det innebär att de är för få för att klara hela sitt uppdrag.
Att polisbristen är ett faktum råder det ingen tvekan om. Det är även något som landets kommunpolitiker upplever som ett bekymmer. I en undersökning som Novus Opinion genomfört på uppdrag av Polisförbundet svarar 95 procent av kommunalråden i Bergslagen att de behöver fler poliser i den egna kommunen. Av de 42 kommunalråd och oppositionsråd som svarat på undersökningen upplever hälften att Polismyndigheten inte har lyckats med sin vision om att komma närmare medborgarna.
Inför valet i september finns det en samsyn bland politiker, arbetsgivare och fack om att det behövs fler poliser. Det är ett viktigt första viktigt steg. Men ska de politiska löftena om fler poliser bli verklighet krävs en fortsatt uppvärdering av polisyrket, och att polisers löner och arbetsvillkor står i paritet med yrkets komplexitet och ansvar. Det är så vi får fler att vilja stanna kvar i yrket och fler med rätt kompetens att söka sig till polisutbildningarna. Men det snabbaste sättet att bli fler är att locka tillbaka poliser som lämnat yrket och som redan har värdefull erfarenhet. Att satsa på polisen är en nödvändig investering för ett tryggare samhälle.

 

29 juni 2018
Löneutvecklingen till och med april 2018 för svensk arbetsmarknad
Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,4 procent i april månad i år, jämfört med samma månad i fjol. Ett genomsnitt för årets fyra första månader ger en löneökningstakt på 2,6 procent. 

Länk till Medlingsinstitutet

 

20 juni 2018
Allt fler poliser lämnar yrket för andra jobb!

Polisen har en ambition att växa med 10.000 poliser fram till 2024. Till dess behöver man rekrytera mellan 20 000 och 22 000 nya, bedömer myndigheten.
Så här många poliser har bytt till andra jobb, per år, de senaste åren:
2012: 179
2013: 177
2014: 190
2015: 271
2016: 460
2017: 464
2018: 190, t.o.m. 31/5, siffrorna har hämtats från Svt 2018-06-20 som anger polismyndigheten som källa.

Ordförande Per Andréasson                   

Polisforbundet.Bergslagen@polisen.se

Vice ordförande Robert Pettersson
Polisforbundet.Bergslagen@polisen.se

RHSO Lars-Olov Lugne
HSO.Bergslagen@polisen.se

Bild från Bergslagens regionstämma 2018

Den 7 maj genomfördes denna debatt och 12 minuter in i filmen pratas det om höjda löner för poliskåren. Statsministern säger att poliser nu 2018 får höjda löner med i genomsnitt 1800 kr per månad. 

Det Statsministern inte säger, är att dessa 1800 kr är för 2 år och då blir i genomsnitt 900 kr per år.

15 juni 2018
Nya polislöner är nu klara för Bergslagen

Förhandlingarna avslutades idag genom att vi undertecknade avtalet tillsammans med regionpolischefen. Avtalet gäller för två år och omfattar tiden from 2017-10-01 och tom den 30 september 2019. Arbetsgivaren bedömer att de nya lönerna kan komma att utbetalas i juli.
Vi har haft en bra samverkan med arbetsgivaren under förhandlingen och tillsammans har vi gjort det bästa möjliga av det utrymme som vi tilldelats av den nationella nivån.
Nedan går att läsa och höra statstministerns beskrivning av nivån på avtalet som 900 kr för respektive år, vilket han anger skall lyfta polisers löner i relation till andra yrkesgrupper!

Polismyndigheten har svårt att rekrytera ny poliser. Samtidigt drabbas polisutbildningen av många avhopp. I höst kan 100 av 800 stolar stå tomma.
Utbildningsstart: januari 2018
Antal platser: 800
Antal antagna: 624
På utbildningen efter tre veckor: 541
Avhopp: 13 procent
Utbildningsstart: augusti 2018
Antal platser: 800
Antal antagna: 791